Projekt Život a vôňa Zeme:

Cieľom projektu je rozvíjať u dieťaťa predškolského veku elementárne poznatky o okolitom svete a vplyve človeka na životné prostredie a taktiež u dieťaťa vytvoriť elementárne základy pre zodpovedný postoj budúceho dospelého človeka k životnému prostrediu.

V rámci projektu sa uskutočňujú aj integrované projekty – Zelený týždeň a Kukuk do prírody. Tieto projekty sú plné zaujímavých aktivít zameraných predovšetkým na zážitkové učenie.

Materská škola v rámci projektu spolupracuje aj z Regionálnym centrom ochrany prírody v Prešove, ktoré nám pod vedením pani Ing. Marty Hrešovej poskytuje veku detí primerané prednášky na rôzne témy /napr. Kto to kváka v rybníčku, Špiňďura v krajine čistoty a iné/.

starostlivosť o kvety
sadenie kvetov

Projekt Ježko Separko:

Cieľom projektu je prostredníctvom postavičky Ježka Separka a jeho kamarátov získavať poznatky o separácii odpadového materiálu a jeho recyklácii. Základná aktivita zameraná na splnenie cieľa projektu je triedenie triedneho odpadového materiálu do špeciálnych krabíc alebo vakov na to určených.

Triedi sa papier a plasty, ktoré sa následne po naplnení vyhadzujú do veľkokapacitných kontajnerov v blízkosti mš. Deti celý proces pozorujú a priamo sa na ňom zúčastňujú.

V rámci projektu sa organizuje aj návšteva neďalekých zberných surovín s cieľom odovzdať triedený papier /najmä papiere s nevydarenými obrázkami detí a vyradené časopisy/. Deti tak majú možnosť priamo pozorovať kolobeh triedenia a za utŕžené peniaze z odovzdaného papiera si môžu niečo pre svoju triedu kúpiť /naposledy si kúpili jablká a vitamínové cukríky/.

triedenie odpadu

Projekt Pozývam ťa do rozprávky:

Cieľom projektu je vyjadriť v dramatických aktivitách udalosti, charakteristické prejavy a vlastnosti postáv z čítaných textov rozprávok a zároveň touto dramatizáciou prezentovanou pred deťmi celej materskej školy obdariť tieto deti zážitkom z imterpretovanej rozprávky.

Tento projekt je realizovaný v priebehu jedného týždňa, je rozdelený do 4-5 dní, počas ktorých si každá trieda pripraví dramatizáciu jednej ľubovoľne zvolenej rozprávky. Tá je potom prezentovaná v danom dni pred všetkými deťmi materskej školy v priestoroch telocvične. Súčasťou tohto projektu sú aj výtvarné práce detí zobrazujúce niektorú z prezentovaných rozprávok, ktoré sú umiestnené v blízkosti pódia. K prezentáciám patria aj kulisy a veľký paraván s maľbami pozadia rozprávky – exteriér alebo interiér.

dramatizácia rozprávky
dramatizácia rozprávky
dramatizácia rozprávky

Projekt Hýbeme sa:

Projekt  HÝBME SA je zameraný na rozvoj športových a telovýchovných aktivít. Do projektu je zaradená detská olympiáda realizovaná 2 krát ročne. Pohybové aktivity sú zamerané na rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, koordinácie, jednoduchá akrobacia a rozvoj základných lokomocií. Súťaží sa v družstvách, kde si deti upevňujú vôľové vlastnosti, súdržnosť, ohľaduplnosť a vzájomné povzbudzovanie vedie k stmeľovaniu detského kolektívu.

Do projektu je zaradená predplavecká príprava, športové všeličo s fakultou športu a TV. Na realizovanie športových aktivít využívame telocvičňu, pravidelné vychádzky a pohybové aktivity na školskom dvore. V zimnom období šmýkanie, bobovanie, kĺzania a na regeneráciu návštevu v soľnej jaskyni.

športové hry
športové hry

Projekt Lupienok:

Cieľom projektu Lupienok je zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary. Do prednesu sú zapojene všetky triedy. Každá trieda má lupeň s logom triedy, ktorý po prednese prilepia na stonku a tak vytvoria pestrofarebný kvet pretkaný krásnou poéziou. Deti sú odmenené potleskom, veselou atmosférou  diplomom.

Projekt Ja som Slovák, ty Slovenka – podaj rúčku:

,,Sme takí bohatí, lebo v prítomnosti máme možnosť užívať si poklady z minulosti, ktoré môžu byť súčasťou aj našej budúcnosti.“

Kedysi dávno bol folklór pre ľudí ich životom a ich bohatstvom. My sme od nich získali vzácne bohatstvo, ktoré môžeme využívať dodnes a posúvať ho ďalším generáciám.

Cieľom školského projektu s názvom „Ja som Slovák, ty Slovenka – podaj rúčku“, je poukázať na možnosti využívania prvkov folklóru v predprimárnej edukácii v našej materskej škole. Taktiež posilňovať úctu k folklóru, spevu, tancu a budovať vzťah k tradíciám a zvykom našich predkov.

Projekt je zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva, a to konkrétne ľudových piesní nášho šarišského regiónu. V programe zaznieva veľa krásnych piesní v podaní detí z materskej školy Fraňa Kráľa. Priestor, v ktorom sa projekt realizuje, navodzuje folklórnu atmosféru, ktorú podčiarkujú ľudové rekvizity, odev, maľby, ale aj účinkujúce deti oblečené v krojoch. Všetci zúčastnení za svoje vystúpenie získavajú odmenu v podobe medaily, sladkosti a veľkého potlesku.

vystúpenie detí
tanec detí
účinkujúce deti

Projekt Farby okolo nás:

Cieľom projektu bolo vedieť pomenovať základné a zmiešané farby, vyjadriť pocity, experimentovať s farbami. Poznávali a rozlišovali kvety, triedili ich podľa významu, farebnosti. Deti sa oboznámili s didaktickými hrami, rôznymi aktivitami, hromovými činnosťami, ktoré prispeli k rozvoju intelektu, emocionálne u prežívaniu pri poznávaní farieb okolo nás.

tvorba detí

Projekt Dopraváčik:

Cieľom nášho projektu je vštepovať deťom základy bezpečného správania sa a dopravnej disciplíny v cestnej premávke na elementárnej úrovni. Vytvorime vhodné podmienky pre bezpečný pohyb a ochranu vlastného zdravia ako prevenciu detskej úrazovosti. Chceme propagovať zdravý životný štýl realizáciou projektov : Týždeň na kolobežkách a Škôlkár na ceste. Prvky dopravnej výchovy budeme zaradovať do rôznych aktivít v priebehu dna