Oznam pre rodičov

Rodičia, ktorí nestihnú odhlásiť dieťa zo stravy a majú záujem odobrať jedlo v jednorázovej nádobe, je to potrebné nahlásiť v školskej jedálni telefonicky /formou SMS správy/

Aktuálne informácie k priznávaniu dotácií na stravu a čestné vyhlásenie rodiča 5-ročného dieťaťa – predškoláka

Oznamujeme rodičom, že platba za stravu v mš sa musí realizovať mesiac vopred, čiže zálohovite.

Na podávanie stravy slúži deťom školská jedáleň. Deti sa v nej učia správnemu stolovaniu, triedy sa v nej striedajú v troch smenách.

Dieťa sa stravuje v MŠ na základe zápisného lístka na stravovanie. Rodič môže požiadať o výnimku v stravovaní. K žiadosti, ktorá obsahuje osobné údaje dieťaťa priloží doklad od odborného lekára, že dieťa je alergické na tú ktorú zložku v potrave, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesie konzumovať.

V školskej jedálni pripravujeme bezlepkovú diétu.

Naša školská jedáleň je zapojená do projektu : ” Školské ovocie” a “Školské mlieko”.

Zamestnanci ZŠS:

Mária Ščecinová – vedúca ZŠS – kontakt 0915 960 114

Alena Štefančíková – hlavná kuchárka

Katarína Lehotská – kuchárka

Jana Ňachajová – prevádzková sila

Školská jedáleň poskytuje deťom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Na čiastočnú uhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 0,30 eur na jedno hlavné jedlo.

Poplatok na stravu (stravný deň) – 1,84 eur

Poplatok za stravu s dotáciou od štátu – 0,54 eur

Forma úhrady stravného:

  1. bezhotovostným príkazom z Vášho účtu
  2. vkladom na účet
  3. poštovou poukážkou

na číslo účtu:

IBAN: SK22 7500 0000 0040 0860 1765

VS: 20212022

/ nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa ( nie Vaše) a triedu/.

Preplatok za stravu sa vracia raz ročne k 30.6. prevodom na účty rodičov v júli.