Materská škola bola otvorená v septembri 1960 ako trojtriedna. V súčasnosti poskytuje výchovno – vzdelávací proces v piatich triedach pre detí od  2 do 6 rokov a deti s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania.

budova mš

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej  škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – emocionálnej úrovne v rámci Školského výchovno – vzdelávacieho programu „ Šťastenka a Zahrajko“.

Materská škola sa nachádza v príjemnom prostredí oblasti Sídliska II., v blízkosti Ekocentra – Holá hora a výhodnou autobusovou dostupnosťou MHD.

Materská škola prešla celou rekonštrukciou budovy v období 2013 – 2019.

Stará budova materskej školy
Stará budova materskej školy
Stará budova materskej školy
Zrekonštruovaná budova materskej školy
Zrekonštruovaná budova materskej školy

Disponuje vlastnou jedálňou, telocvičňou s rôznorodým náčiním a náradím, digitálnou technikou, množstvom didaktických pomôcok. Vo všetkých triedach sa nachádza interaktívna tabuľa.

Školský dvor je oplotený, s rôznymi hernými prvkami a rôznym využitím pre hru.

Pani učiteľky realizujú s deťmi aktivity, zapájajú detí do výtvarných súťaží a rozvíjajú interné projekty.

Dlhodobo spolupracujeme s Fakultou zdravotníctva s projektom „Zdravý úsmev“ so zameraním na dentálnu hygienu; so ZŠ Československej armády.